سوالات مصاحبه مربوط به مهاجرت به نیوزلند
Migration Focus : نام نویسنده

سوالات مصاحبه مربوط به مهاجرت به نیوزلند

پس از انجام تمامی مراحل مهاجرت به نیوزلند در صورتیکه شما دارای Job Offer نباشید ، افسر پرونده از شما سوالاتی را در یک مصاحبه خواهد پرسید . این مصاحبه در حال حاضر تلفنی خواهد بود . در این مقاله برخی از این سوالات آمده است که شما قبل از انجام مصاحبه باید پاسخهایی در خور و بر اساس اطلاعات و توانایی ها و اقداماتی که شخصا برای تطبیق با جامعه نیوزلند انجام داده اید یا انجام خواهید داد ، برایش آماده نموده باشید .

سوالات مصاحبه مهاجرت تخصصی به نیوزلند :

Career:
a. Applying Skills to NZ ?
b. Experience on Job Applications ?
 
Ties in NZ:
a. Who do you know in NZ?
b. How will contacts help in settling?
c. If no relatives available?
 
Accommodation & living costs:
a. Why NZ? 
b. Where in NZ? 
c. Cost of living?
d. Plans on how to get started?
e. How much does a house cost?
f. Plans to send children to a particular school ?
 
Why the move now?
Where do you want to live long-term?
If your current job were to end, could you find skilled employment?
What have you done to look for skilled employment?
What companies would you apply at to find such employment?
What do you like about NZ, as opposed to Australia, say, that makes you want to move here?
What if you do not find work in the area you have chosen to live in?
How will you support yourselves? 
What have you heard about the NZ life style and from whom? 
What will you do if you can’t find a job? 
Have you ever worked away from your hometown? 
Has anyone given you any advice about moving to NZ? 
What have you done about finding work? 
How do you intend to find employment? 
 
 
مایگرش فوکوس
Migrationfocus.com
 

برای این مقاله هنوز نظری وارد نشده . فرم زیر را پر نمائید و اولین نظر دهنده درباره این مقاله باشید

نظر خود را وارد نمایید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد ، وارد نمودن اطلاعات در فیلدهای ستاره دار الزامی است *