گزارش وضعیت پرونده های مهاجرتی به کانادا در سال 2013

گزارش وضعیت پرونده های مهاجرتی به کانادا در سال 2013

1392-06-07

بنا به آخرين اعلام اداره مهاجرت و شهروندي كانادا، بيشتر از 880 پرونده از اول مي سال 2013 در برنامه مهاجرتي نيروي متخصص فدرال به ثبت رسيده است.
پيش از اين اعلام شده بود، به علت انباشت پرونده كه در سال هاي قبل رخ داده است، كانادا براي اين برنامه مهاجرتي در سال 2013 سقف تعيين كرده است كه تعداد 5 هزار پرونده در كل و تعداد 300 پرونده در هر عنوان شغلي مي باشد.
با توجه به جدول زير كه تعداد پرونده هاي ثبت شده را در هر عنوان شغلي نشان مي دهد، متوجه مي شويم عناوين شغلي زير تکمیل شده اند :
 
• تحلیلگران حوزه مالی و سرمایه گذاری
• برنامه نویسان کامپیوتر و طراحان رسانه های محاوره ای
نقل از wcoe